Σκοπός


Κύριος σκοπός του εργαστηρίου Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

- η οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων τόσο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος συναφών με το αντικείμενο της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης.

- η υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των μετα-διδακτορικών υποτρόφων και των υποψηφίων διδακτόρων σε επιλεγμένες ερευνητικές περιοχές της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης.

- η προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- η υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης και η εκπόνηση μελετών σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης.


Στο εργαστήριο ΤυΜ δραστηριοποιούνται δύο ερευνητικές ομάδες:

  • H ερευνητική ομάδα Προηγμένες Τεχνολογίες Μάθησης και Πολιτισμού - CoSyLlab
  • Η ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Συστήματα και Προηγμένες Υπηρεσίες στην Επαίδευση και τη Μάθηση - ΕΠΥΚ / ASK